Evanjelický5. Mojžišova11,7

5. Mojžišova 11:7

Deuteronomium

Lebo na vlast­né oči ste videli všet­ky veľké skut­ky Hos­podinove, ktoré konal.


Verš v kontexte

6 a čo urobil Dátánovi a Abírámovi, synom Rúbenov­ho syna Eliába, keď zem rozt­vorila ús­ta a po­hl­tila ich, aj ich domác­nos­ti, aj ich stany, i každú bytosť, ktorá ich na­sledovala z celého Iz­raela. 7 Lebo na vlast­né oči ste videli všet­ky veľké skut­ky Hos­podinove, ktoré konal. 8 Za­chovávaj­te každý príkaz, ktorý vám dnes dávam, aby ste boli sil­ní, aby ste vtiah­li a za­brali krajinu, ktorú idete za­brať,

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

7 Lebo vaše vlast­né oči to boly, k­toré to videly všet­ky tie veľké skut­ky Hos­podinove, ktoré činil.

Evanjelický

7 Lebo na vlast­né oči ste videli všet­ky veľké skut­ky Hos­podinove, ktoré konal.

Ekumenický

7 Lebo na vlast­né oči ste videli všet­ky veľké skut­ky, ktoré Hos­podin konal.

Bible21

7 Vy sami jste na vlastní oči vi­dě­li ce­lé to ve­liké Hos­po­di­novo dílo, které vy­ko­nal.