Evanjelický5. Mojžišova11,5

5. Mojžišova 11:5

Deuteronomium

čo vám robil na púšti až po váš príchod na toto mies­to,


Verš v kontexte

4 čo urobil egypt­skému voj­sku, jeho koňom a vozom, keď ich zalial vodami Čer­veného mora, keď sa hnali za vami a Hos­podin ich zničil až do­dnes, 5 čo vám robil na púšti až po váš príchod na toto mies­to, 6 a čo urobil Dátánovi a Abírámovi, synom Rúbenov­ho syna Eliába, keď zem rozt­vorila ús­ta a po­hl­tila ich, aj ich domác­nos­ti, aj ich stany, i každú bytosť, ktorá ich na­sledovala z celého Iz­raela.

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

5 a budete znať i to, čo vám činil na púšti, do­kiaľ ste ne­prišli na toto mies­to,

Evanjelický

5 čo vám robil na púšti až po váš príchod na toto mies­to,

Ekumenický

5 čo vám urobil na púšti, kým ste prišli na toto mies­to,

Bible21

5 co s vá­mi či­nil na pouš­ti, než jste do­razi­li sem,