Evanjelický5. Mojžišova11,32

5. Mojžišova 11:32

Deuteronomium

usiluj­te sa pl­niť ustanovenia a práv­ne pred­pisy, ktoré vám dnes pred­kladám.


Verš v kontexte

30 Ako je známe, tieto ležia za Jor­dánom, za ces­tou smerujúcou k západu sln­ka, v krajine Kanaán­cov, ktorí bývajú v Arábe, na­proti Gil­gálu pri dube Móreho. 31 Lebo vy prej­dete cez Jor­dán, aby ste vtiah­li a za­brali krajinu, ktorú vám dáva Hos­podin, váš Boh. Keď ju za­beriete a budete v nej bývať, 32 usiluj­te sa pl­niť ustanovenia a práv­ne pred­pisy, ktoré vám dnes pred­kladám.

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

32 A tedy budete hľadieť, aby ste činili všet­ky ustanovenia a súdy, ktoré vám ja pred­kladám dnes.

Evanjelický

32 usiluj­te sa pl­niť ustanovenia a práv­ne pred­pisy, ktoré vám dnes pred­kladám.

Ekumenický

32 starost­livo za­chovávaj­te všet­ky ustanovenia a práv­ne pred­pisy, ktoré vám dnes pred­kladám.

Bible21

32 peč­livě do­držuj­te všech­na us­tano­vení a pravi­dla, která vám dnes předkládám.