Evanjelický5. Mojžišova10,11

5. Mojžišova 10:11

Deuteronomium

Riekol mi Hos­podin: Vstaň, choď a kráčaj na čele ľudu; nech voj­dú a nech za­berú krajinu, ktorú som prísahou za­sľúbil dať ich ot­com.


Verš v kontexte

10 Ja som však stál štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí na vr­chu ako pred­tým - a Hos­podin ma vy­slyšal i ten­toraz: Hos­podin ťa už nech­cel za­hubiť. 11 Riekol mi Hos­podin: Vstaň, choď a kráčaj na čele ľudu; nech voj­dú a nech za­berú krajinu, ktorú som prísahou za­sľúbil dať ich ot­com. 12 Iz­rael, čo žiada teraz od teba Hos­podin, tvoj Boh? Len to, aby si sa bál Hos­podina, svoj­ho Boha, aby si chodil len po Jeho ces­tách, aby si Ho miloval, aby si slúžil Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, celým srd­com a celou dušou,

späť na 5. Mojžišova, 10

Príbuzné preklady Roháček

11 A Hos­podin mi riekol: Vstaň, iď, aby si išiel pred ľudom, aby vošli a zau­jali do dedičs­tva zem, ktorú som pri­sahal ich ot­com, že im ju dám.

Evanjelický

11 Riekol mi Hos­podin: Vstaň, choď a kráčaj na čele ľudu; nech voj­dú a nech za­berú krajinu, ktorú som prísahou za­sľúbil dať ich ot­com.

Ekumenický

11 Hos­podin mi po­vedal: Vstaň, choď, vy­daj sa na čele ľudu na ces­tu. Ob­saďte krajinu, ktorú som pod prísahou sľúbil dať vašim ot­com.

Bible21

11 Hos­po­din mi ře­kl: „Vstaň, vy­dej se na ces­tu v če­le li­du. Ať ve­jdou a ob­sadí tu zem, o níž jsem přísahal je­jich ot­cům, že jim ji dám!“