Evanjelický5. Mojžišova1,36

5. Mojžišova 1:36

Deuteronomium

ok­rem Káleba, syna Jefun­neho; on ju uvidí a jemu i jeho synom dám krajinu, po ktorej chodil, lebo bol cel­kom od­daný Hos­podinovi.


Verš v kontexte

35 Ni­kto z tých­to mužov toh­to zlého po­kolenia ne­uvidí dob­rú krajinu, o ktorej som pri­sahal, že ju dám vašim ot­com, 36 ok­rem Káleba, syna Jefun­neho; on ju uvidí a jemu i jeho synom dám krajinu, po ktorej chodil, lebo bol cel­kom od­daný Hos­podinovi. 37 Aj na mňa sa na­hneval Hos­podin pre vás a riekol: Ani ty tam ne­voj­deš!

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

36 krome Kálefa, syna Jefun­neho; ten ju uvidí, a jemu dám zem, po ktorej chodil, i jeho synom, pre­tože cele na­sledoval Hos­podina.

Evanjelický

36 ok­rem Káleba, syna Jefun­neho; on ju uvidí a jemu i jeho synom dám krajinu, po ktorej chodil, lebo bol cel­kom od­daný Hos­podinovi.

Ekumenický

36 ok­rem Káleba, syna Jefun­neho. On ju uvidí a jemu a jeho synom dám krajinu, po ktorej chodil, lebo bez­výh­rad­ne na­sledoval Hos­podina.

Bible21

36 Je­dině Káleb, syn Jefunův, ten ji spatří; jemu a jeho synům dám zem, kte­rou pro­cho­dil, ne­boť se cele vy­dal Hospodinu.“