Evanjelický5. Mojžišova1,3

5. Mojžišova 1:3

Deuteronomium

V štyrid­siatom roku, v pr­vý deň jedenás­teho mesiaca po­vedal Mojžiš Iz­rael­com všet­ko, čo mu pre nich pri­kázal Hos­podin,


Verš v kontexte

2 Od Chórebu cez Séír­ske po­horie až po Kádeš-Bar­néu je jedenásť dní ces­ty. 3 V štyrid­siatom roku, v pr­vý deň jedenás­teho mesiaca po­vedal Mojžiš Iz­rael­com všet­ko, čo mu pre nich pri­kázal Hos­podin, 4 keď v Ed­rei porazil amorej­ského kráľa Síchóna, ktorý býval v Chešbóne, a bášán­ského kráľa Óga, ktorý býval v Aštaróte.

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 A stalo sa štyrid­siateho roku, jedenás­teho mesiaca, pr­vého dňa toho mesiaca, že hovoril Mojžiš synom Iz­raelovým všet­ko, čo mu pri­kázal Hos­podin o nich,

Evanjelický

3 V štyrid­siatom roku, v pr­vý deň jedenás­teho mesiaca po­vedal Mojžiš Iz­rael­com všet­ko, čo mu pre nich pri­kázal Hos­podin,

Ekumenický

3 V štyridsiatom roku, v prvý deň jedenás­teho mesiaca, po­vedal Mojžiš Iz­raelitom všet­ko, čo im mal na príkaz Hos­podina oznámiť.

Bible21

3 Prvního dne je­denáctého měsíce čtyřicátého roku ozná­mil Mo­jžíš synům Iz­rae­le všech­no, co mu Hos­po­din pro ně přikázal.