Evanjelický5. Mojžišova1,17

5. Mojžišova 1:17

Deuteronomium

Neber­te ohľad na osobu pri súde, vy­počuj­te tak malého ako veľkého, neboj­te sa ni­koho, lebo súd pat­rí Bohu! A čo vám bude priťažké, pred­ložte mne, a ja to vy­počujem.


Verš v kontexte

16 Vašim sud­com som v tom čase pri­kázal: Vy­počuj­te svojich súk­meňov­cov a súďte spravod­livo, či už má nie­kto spor so súk­meňov­com alebo s cudzin­com. 17 Neber­te ohľad na osobu pri súde, vy­počuj­te tak malého ako veľkého, neboj­te sa ni­koho, lebo súd pat­rí Bohu! A čo vám bude priťažké, pred­ložte mne, a ja to vy­počujem. 18 Tak som vám vtedy pri­kázal všet­ko, čo máte konať.

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 Nebudete hľadieť v súde na osobu, ale vypočujete ako malého tak veľkého, nebudete sa báť ni­koho, lebo súd je Boží. A vec, ktorá by vám bola priťažká, donesiete ku mne, a ja ju vy­počujem.

Evanjelický

17 Neber­te ohľad na osobu pri súde, vy­počuj­te tak malého ako veľkého, neboj­te sa ni­koho, lebo súd pat­rí Bohu! A čo vám bude priťažké, pred­ložte mne, a ja to vy­počujem.

Ekumenický

17 Pri súde neber­te ohľad na osobu, vy­počuj­te rov­nako malého i veľkého, ni­koho sa neboj­te, lebo súd pat­rí Bohu! Zložitý prípad zver­te mne a ja o ňom roz­hod­nem.

Bible21

17 Při sou­du buď­te ne­stranní. Vy­s­lech­ně­te malého stejně jako velkého; niko­ho se ne­le­kej­te, ne­boť soud náleží Bo­hu. Záleži­tost, která by pro vás byla pří­liš ne­s­na­dná, vzne­sete na mě a já ji vyslechnu.“