EvanjelickýDaniel5,20

Daniel 5:20

Keď sa mu srd­ca po­výšilo a za­tvr­d­lo, takže sa spur­ne správal, bol zo­sadený zo svoj­ho kráľov­ského trónu a bola mu odňatá jeho sláva.


Verš v kontexte

19 Pre veľkosť, ktorú mu dal, sa všet­ci ľudia, národy a národ­nos­ti chveli bázňou pred ním. Koho chcel, za­bil, a koho chcel, ponížil. 20 Keď sa mu srd­ca po­výšilo a za­tvr­d­lo, takže sa spur­ne správal, bol zo­sadený zo svoj­ho kráľov­ského trónu a bola mu odňatá jeho sláva. 21 Bol vy­hnaný spomedzi ľudí; jeho srd­ce sa podobalo zvieraciemu, býval s divými os­lami, dávali mu jesť byliny ako dobyt­ku a nebes­ká rosa kropila jeho telo, kým si ne­uvedomil, že naj­vyšší Boh vlád­ne nad jeho kráľov­stvom ľudí a ustanovuje nad ním, koho chce.

späť na Daniel, 5

Príbuzné preklady Roháček

20 A keď sa bolo po­výšilo jeho srd­ce, a jeho duch sa zmoc­nil, aby robil pyšne, bol sosadený s trónu svoj­ho kráľov­stva, a odňali mu jeho česť,

Evanjelický

20 Keď sa mu srd­ca po­výšilo a za­tvr­d­lo, takže sa spur­ne správal, bol zo­sadený zo svoj­ho kráľov­ského trónu a bola mu odňatá jeho sláva.

Ekumenický

20 Keď mu srd­ce spyšnelo a jeho duch sa na­mys­lene za­tvr­dil, bol zo­sadený z kráľovského trónu a jeho vznešenosť mu bola odňatá.

Bible21

20 Když ale zpyšněl v srd­ci a zatvr­dil se v na­dutosti, byl ze svého králov­ského trůnu se­sazen a o svou slávu připra­ven.