EvanjelickýDaniel5,2

Daniel 5:2

Pod účin­kom vína roz­kázal priniesť zlaté a striebor­né nádoby, ktoré jeho otec Nebúkad­necar od­niesol z jeruzalem­ského chrámu, aby kráľ a jeho veľmoži, jeho manžel­ky i vedľajšie ženy pili z nich.


Verš v kontexte

1 Kráľ Bélšac­car usporiadal pre svojich tisíc veľmožov veľkú hos­tinu a pred nimi pil víno. 2 Pod účin­kom vína roz­kázal priniesť zlaté a striebor­né nádoby, ktoré jeho otec Nebúkad­necar od­niesol z jeruzalem­ského chrámu, aby kráľ a jeho veľmoži, jeho manžel­ky i vedľajšie ženy pili z nich. 3 Vtedy prinies­li zlaté nádoby, ktoré od­nies­li z chrámu, z jeruzalem­ského domu Božieho, a kráľ, jeho veľmoži, jeho manžel­ky i vedľajšie ženy pili z nich.

späť na Daniel, 5

Príbuzné preklady Roháček

2 Bal­sazár, keď mu chutnalo víno, roz­kázal doniesť nádoby, zlaté a striebor­né, ktoré Na­buchodonozor, jeho otec, vy­niesol z chrámu, ktorý bol v Jeruzaleme, aby z nich pili kráľ, jeho veľmoži, jeho ženy a jeho ženiny.

Evanjelický

2 Pod účin­kom vína roz­kázal priniesť zlaté a striebor­né nádoby, ktoré jeho otec Nebúkad­necar od­niesol z jeruzalem­ského chrámu, aby kráľ a jeho veľmoži, jeho manžel­ky i vedľajšie ženy pili z nich.

Ekumenický

2 Bélšac­car pri ochut­návaní vína roz­kázal priniesť nádoby zo zlata a strieb­ra, ktoré jeho otec Nebúkad­necar od­niesol z jeruzalemského chrámu, aby z nich mohol piť kráľ, jeho veľmoži, jeho manžel­ky aj vedľajšie ženy.

Bible21

2 Na­pit tím vínem pak Be­lša­sar po­ručil, ať při­ne­sou zlaté a stříbrné nádo­by, které jeho otec Nabukadne­zar odne­sl z je­ruzalém­ského chrá­mu: „Král z nich bude pít se svý­mi vel­moži, manžel­ka­mi a konkubínami!“