EvanjelickýDaniel5,15

Daniel 5:15

Teraz mi pred­vied­li mudr­cov a vešt­cov, aby prečítali toto pís­mo a podali mi jeho vý­klad. Ale ne­moh­li mi ob­jas­niť vec.


Verš v kontexte

14 Počul som o tebe, že duch svätých bohov pre­býva v tebe a že sa našla v tebe osvietenosť, chápavosť a mimoriad­na múd­rosť. 15 Teraz mi pred­vied­li mudr­cov a vešt­cov, aby prečítali toto pís­mo a podali mi jeho vý­klad. Ale ne­moh­li mi ob­jas­niť vec. 16 Počul som však o tebe, že môžeš podať vy­svet­lenie a roz­riešiť otáz­ky. Teraz, ak môžeš prečítať toto pís­mo a podať mi jeho vý­klad, môžeš sa ob­liecť do pur­puru, mať zlatú reťaz na hrd­le a vlád­nuť ako tretí v kráľov­stve.

späť na Daniel, 5

Príbuzné preklady Roháček

15 Hľa, teraz boli sem hore predo mňa do­vedení mudr­ci a hvez­dári, aby prečítali toto pís­mo a oznámili mi jeho vý­klad, ale ne­môžu po­vedať vý­klad slova.

Evanjelický

15 Teraz mi pred­vied­li mudr­cov a vešt­cov, aby prečítali toto pís­mo a podali mi jeho vý­klad. Ale ne­moh­li mi ob­jas­niť vec.

Ekumenický

15 Pri­vied­li predo mňa mudr­cov a za­klínačov, aby prečítali ten­to nápis a obo­známili ma s jeho výz­namom, no neboli schop­ní podať jeho vý­klad.

Bible21

15 Před chvílí ke mně přive­dli mudrce a kou­zelníky, aby mi přečet­li a vy­loži­li ten­to nápis, ale vůbec to ne­dokáza­li.