EvanjelickýDaniel5,13

Daniel 5:13

Po­tom Daniela pri­vied­li pred kráľa. Kráľ sa ho opýtal: Ty si ten Daniel, jeden z jud­ských zajat­cov, ktorého kráľ, môj otec, pri­viedol z Jud­ska?


Verš v kontexte

12 lebo v tom­to Danielovi, ktorého kráľ na­zval Bél­tšac­carom, sa našiel ne­zvyčaj­ný duch, roz­um, chápavosť, schop­nosť vy­kladať sny, vy­svetľovať záhady a roz­uzľovať otáz­ky. Nech teraz za­volajú Daniela, a on podá vý­klad. 13 Po­tom Daniela pri­vied­li pred kráľa. Kráľ sa ho opýtal: Ty si ten Daniel, jeden z jud­ských zajat­cov, ktorého kráľ, môj otec, pri­viedol z Jud­ska? 14 Počul som o tebe, že duch svätých bohov pre­býva v tebe a že sa našla v tebe osvietenosť, chápavosť a mimoriad­na múd­rosť.

späť na Daniel, 5

Príbuzné preklady Roháček

13 Vtedy do­vied­li Daniela hore pred kráľa. A kráľ od­povedal a riekol Danielovi: Či si to ty ten Daniel, ktorý je zo synov jud­ského zajatia, ktoré do­viedol kráľ, môj otec, z Jud­ska?

Evanjelický

13 Po­tom Daniela pri­vied­li pred kráľa. Kráľ sa ho opýtal: Ty si ten Daniel, jeden z jud­ských zajat­cov, ktorého kráľ, môj otec, pri­viedol z Jud­ska?

Ekumenický

13 Po­tom Daniela pri­vied­li pred kráľa a kráľ po­vedal Danielovi: Si ty ten Daniel z judských zajat­cov, ktorých kráľ, môj otec, pri­viedol z Judska?

Bible21

13 A tak Danie­la přive­dli před krále. „­Ty jsi ten Daniel z ži­dov­ských vy­hnan­ců, které můj králov­ský otec přive­dl z Judska?“ ze­ptal se ho král.