EvanjelickýDaniel5,12

Daniel 5:12

lebo v tom­to Danielovi, ktorého kráľ na­zval Bél­tšac­carom, sa našiel ne­zvyčaj­ný duch, roz­um, chápavosť, schop­nosť vy­kladať sny, vy­svetľovať záhady a roz­uzľovať otáz­ky. Nech teraz za­volajú Daniela, a on podá vý­klad.


Verš v kontexte

11 Jes­tvuje pred­sa v tvojom kráľov­stve muž, v ktorom pre­býva duch svätých bohov a pri ktorom sa za čias tvoj­ho otca ob­javila osvietenosť, chápavosť i múd­rosť podob­ná múd­ros­ti bohov. Tvoj otec Nebúkad­necar ho ustanovil za maj­stra čarodej­níkov, vešt­cov, Chal­dej­cov a astro­lógov, 12 lebo v tom­to Danielovi, ktorého kráľ na­zval Bél­tšac­carom, sa našiel ne­zvyčaj­ný duch, roz­um, chápavosť, schop­nosť vy­kladať sny, vy­svetľovať záhady a roz­uzľovať otáz­ky. Nech teraz za­volajú Daniela, a on podá vý­klad. 13 Po­tom Daniela pri­vied­li pred kráľa. Kráľ sa ho opýtal: Ty si ten Daniel, jeden z jud­ských zajat­cov, ktorého kráľ, môj otec, pri­viedol z Jud­ska?

späť na Daniel, 5

Príbuzné preklady Roháček

12 a preto, že bol naj­dený v ňom veľký duch, vedomosť a roz­um, vy­kladanie snov a po­vedanie záhad a roz­viazanie ­tvr­dých uzlov, v Danielovi, ktorému dal kráľ meno Bal­tazár, tedy nech je teraz Daniel za­volaný a po­vie vý­klad.

Evanjelický

12 lebo v tom­to Danielovi, ktorého kráľ na­zval Bél­tšac­carom, sa našiel ne­zvyčaj­ný duch, roz­um, chápavosť, schop­nosť vy­kladať sny, vy­svetľovať záhady a roz­uzľovať otáz­ky. Nech teraz za­volajú Daniela, a on podá vý­klad.

Ekumenický

12 lebo výnimočný duch, po­znanie, chápavosť, schop­nosť vy­svetľovať sny, roz­lúštiť hádan­ky a riešiť prob­lémy, prejavili sa v tomto Danielovi, ktorému kráľ dal meno Bél­tšac­car. Nech teraz za­volajú Daniela a nech teda podá vý­klad.

Bible21

12 Daniel, je­muž král dal jméno Bal­tazar, to­tiž pro­kázal vzácného du­cha, ro­zum­nost a důvtip ve vy­kládání snů, od­halování tajem­ství a řešení záhad. Nech pro­to za­vo­lat Danie­la – on ti ten nápis vyloží.“