EvanjelickýDaniel3,32

Daniel 3:32

Roz­hodol som sa zverej­niť znamenia a divy, ktoré mi urobil naj­vyšší Boh.


Verš v kontexte

31 Kráľ Nebúkad­necar všet­kým ľuďom, národom a národ­nos­tiam, bývajúcim na celej zemi: Nech sa roz­hoj­ní váš po­koj! 32 Roz­hodol som sa zverej­niť znamenia a divy, ktoré mi urobil naj­vyšší Boh. 33 Aké veľké sú Jeho znamenia, aké moc­né sú Jeho divy! Jeho kráľov­stvo je večné kráľov­stvo a Jeho vláda z po­kolenia na po­kolenie.

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

32 Vidí sa mi byť slušným, aby som rozp­rával znamenia a divy, ktoré učinil pri mne Naj­vyšší Bôh.

Evanjelický

32 Roz­hodol som sa zverej­niť znamenia a divy, ktoré mi urobil naj­vyšší Boh.

Ekumenický

32 Je pre mňa po­tešením oznámiť znamenia a zá­zraky, ktoré so mnou urobil Naj­vyšší, Boh.

Bible21

32 S po­těšením vám dávám na vědo­most divy a zá­zra­ky, které při mně vy­ko­nal Nej­vyšší Bůh.