EvanjelickýDaniel3,31

Daniel 3:31

Kráľ Nebúkad­necar všet­kým ľuďom, národom a národ­nos­tiam, bývajúcim na celej zemi: Nech sa roz­hoj­ní váš po­koj!


Verš v kontexte

30 Vtedy kráľ po­výšil Šad­racha, Méšacha a Abéd-Nega v Babylone. 31 Kráľ Nebúkad­necar všet­kým ľuďom, národom a národ­nos­tiam, bývajúcim na celej zemi: Nech sa roz­hoj­ní váš po­koj! 32 Roz­hodol som sa zverej­niť znamenia a divy, ktoré mi urobil naj­vyšší Boh.

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

31 Kráľ Na­buchodonozor všet­kým národom, ľuďom a jazykom, ktorí bývajú na celej zemi: Nech sa vám rozmnoží váš po­koj!

Evanjelický

31 Kráľ Nebúkad­necar všet­kým ľuďom, národom a národ­nos­tiam, bývajúcim na celej zemi: Nech sa roz­hoj­ní váš po­koj!

Ekumenický

31 Kráľ Nebúkad­necar ľudu všet­kých národ­nos­tí a jazykov bývajúcich po celej zemi: Nech sa u vás roz­hoj­ní po­koj!

Bible21

31 Král Nabukadne­zar li­dem všech národů a jazyků v ce­lém obyd­leném světě: Hojný pokoj vám!