EvanjelickýDaniel3,30

Daniel 3:30

Vtedy kráľ po­výšil Šad­racha, Méšacha a Abéd-Nega v Babylone.


Verš v kontexte

29 Pre­to vy­dávam nariadenie: Ktokoľvek z akéhokoľvek ľudu, národa alebo národ­nos­ti vy­sloví niečo han­livého proti Bohu Šad­rachov­mu, Méšachov­mu a Abéd-Negov­mu, má byť roz­kús­kovaný a jeho dom ob­rátený na hnojis­ko. Lebo niet iného boha, ktorý by tak mohol za­chraňovať ako ten­to! 30 Vtedy kráľ po­výšil Šad­racha, Méšacha a Abéd-Nega v Babylone. 31 Kráľ Nebúkad­necar všet­kým ľuďom, národom a národ­nos­tiam, bývajúcim na celej zemi: Nech sa roz­hoj­ní váš po­koj!

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

30 Vtedy zase zvelebil kráľ Sad­racha, Mézacha a Abed­néga, takže sa mali dob­re v krajine Babylona.

Evanjelický

30 Vtedy kráľ po­výšil Šad­racha, Méšacha a Abéd-Nega v Babylone.

Ekumenický

30 Po­tom kráľ po­výšil v babylonskej provin­cii Šad­racha, Méšacha a Abéd-Nega.

Bible21

30 Král se pak po­sta­ral, aby se Ša­d­rachovi, Mešachovi a Abednego­vi v babylon­ské pro­vin­cii dobře daři­lo.