EvanjelickýDaniel3,29

Daniel 3:29

Pre­to vy­dávam nariadenie: Ktokoľvek z akéhokoľvek ľudu, národa alebo národ­nos­ti vy­sloví niečo han­livého proti Bohu Šad­rachov­mu, Méšachov­mu a Abéd-Negov­mu, má byť roz­kús­kovaný a jeho dom ob­rátený na hnojis­ko. Lebo niet iného boha, ktorý by tak mohol za­chraňovať ako ten­to!


Verš v kontexte

28 Nebúkad­necar po­vedal: Nech je požeh­naný Boh Šad­rachov, Méšachov a Abéd-Negov, ktorý po­slal svoj­ho an­jela a za­chránil svojich služob­níkov, ktorí Mu dôverovali. Pre­stúpili príkaz kráľov, ale vy­dali vlast­né telá, aby ne­museli vzývať a uc­tievať boha ok­rem svoj­ho Boha. 29 Pre­to vy­dávam nariadenie: Ktokoľvek z akéhokoľvek ľudu, národa alebo národ­nos­ti vy­sloví niečo han­livého proti Bohu Šad­rachov­mu, Méšachov­mu a Abéd-Negov­mu, má byť roz­kús­kovaný a jeho dom ob­rátený na hnojis­ko. Lebo niet iného boha, ktorý by tak mohol za­chraňovať ako ten­to! 30 Vtedy kráľ po­výšil Šad­racha, Méšacha a Abéd-Nega v Babylone.

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

29 A p­reto nariaďujem, aby každý človek z ktoréhokoľvek národa, ľudu alebo jazyka, ktorý by po­vedal niečo rúhavé proti Bohu Sad­rachov­mu, Mézachov­mu a Abed­négov­mu, bol roz­sekaný na kusy, a jeho dom aby bol ob­rátený na hnojis­ko, pre­tože nieto iného Boha, ktorý by mohol vy­trh­núť ako on.

Evanjelický

29 Pre­to vy­dávam nariadenie: Ktokoľvek z akéhokoľvek ľudu, národa alebo národ­nos­ti vy­sloví niečo han­livého proti Bohu Šad­rachov­mu, Méšachov­mu a Abéd-Negov­mu, má byť roz­kús­kovaný a jeho dom ob­rátený na hnojis­ko. Lebo niet iného boha, ktorý by tak mohol za­chraňovať ako ten­to!

Ekumenický

29 Vy­dávam teda nariadenie, že ak sa ktokoľvek z ľudu akéhokoľvek národa a jazyka bude rúhať Bohu Šad­racha, Méšacha a Abéd-Nega, nech je roz­sekaný na kusy a jeho dom nech ob­rátia na rumovis­ko; lebo niet iného boha, ktorý by bol schop­ný tak­to za­chraňovať.

Bible21

29 Pro­to nařizu­ji li­dem všech národů a jazyků: Kdoko­li by se rouhal Bohu Ša­d­rachovu, Mešachovu a Abednego­vu, bude rozčtvrcen a jeho dům ob­rácen v smetiště. Žádný jiný Bůh pře­ce ne­dokáže za­chránit jako tento!“