EvanjelickýDaniel3,21

Daniel 3:21

Po­tom po­viazali oných mužov v ich plášťoch, šatách, klobúkoch a odeve a vr­h­li ich do roz­pálenej oh­nivej pece.


Verš v kontexte

20 Naj­sil­nejším mužom zo svoj­ho voj­ska roz­kázal po­viazať Šad­racha, Méšacha a Abéd-Nega a vrh­núť do roz­pálenej oh­nivej pece. 21 Po­tom po­viazali oných mužov v ich plášťoch, šatách, klobúkoch a odeve a vr­h­li ich do roz­pálenej oh­nivej pece. 22 Pre­tože kráľov roz­kaz bol taký prís­ny, a pec bola nad­mieru roz­pálená, plameň z nej usmr­til mužov, ktorí nies­li Šad­racha, Méšacha a Abéd-Nega.

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

21 Vtedy boli tí mužovia po­viazaní vo svojich plášťoch, vo svojich košeliach a vo svojich klobúkoch, vôbec vo svojom rúchu, a boli hodení do­pro­stred oh­nivej pece roz­pálenej.

Evanjelický

21 Po­tom po­viazali oných mužov v ich plášťoch, šatách, klobúkoch a odeve a vr­h­li ich do roz­pálenej oh­nivej pece.

Ekumenický

21 Po­tom tých­to mužov ob­lečených v plášťoch, suk­niciach a s pokrývkou hlavy zviazali a tak ich hodili do ohňom roz­pálenej pece.

Bible21

21 A tak ty muže sváza­li, jak byli – v pláštích, kalho­tách i čepicích – a ho­di­li je do roz­pálené oh­nivé pe­ce.