EvanjelickýDaniel3,19

Daniel 3:19

Vtedy Nebúkad­necar vzkypel zlosťou a výraz jeho tváre sa voči Šad­rachovi, Méšachovi a Abéd-Negóvi zmenil. Roz­kázal rozžeraviť pec sedemk­rát viac, ako sa zvyčaj­ne kúrilo.


Verš v kontexte

18 Ale ak nie, vez­mi na vedomie, kráľu, že tvojich bohov nebudeme vzývať a zlatej soche, ktorú si dal po­staviť, sa nebudeme klaňať. 19 Vtedy Nebúkad­necar vzkypel zlosťou a výraz jeho tváre sa voči Šad­rachovi, Méšachovi a Abéd-Negóvi zmenil. Roz­kázal rozžeraviť pec sedemk­rát viac, ako sa zvyčaj­ne kúrilo. 20 Naj­sil­nejším mužom zo svoj­ho voj­ska roz­kázal po­viazať Šad­racha, Méšacha a Abéd-Nega a vrh­núť do roz­pálenej oh­nivej pece.

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

19 Vtedy sa na­pl­nil Na­buchodonozor prch­livosťou, a ob­raz jeho tvári sa zmenil proti Sad­rachovi, Mézachovi a Abed­négovi, a od­povediac riekol, aby roz­pálili pec sedemk­rát nad to, jako bolo ináče treba roz­páliť.

Evanjelický

19 Vtedy Nebúkad­necar vzkypel zlosťou a výraz jeho tváre sa voči Šad­rachovi, Méšachovi a Abéd-Negóvi zmenil. Roz­kázal rozžeraviť pec sedemk­rát viac, ako sa zvyčaj­ne kúrilo.

Ekumenický

19 Nato Nebúkad­necara na­pl­nil hnev, výraz jeho tváre sa voči Šad­rachovi, Méšachovi a Abéd-Negovi zmenil a dal roz­kaz roz­páliť pec sedemk­rát viac, ako to bývalo zvykom.

Bible21

19 Nabukadne­zar se na Ša­d­ra­cha, Meša­cha a Abednega rozzuřil. S tváří zkři­venou vzte­kem ihned po­ručil roz­pá­lit tu pec sedmkrát více, než se roz­palova­la obvykle,