EvanjelickýDaniel3,18

Daniel 3:18

Ale ak nie, vez­mi na vedomie, kráľu, že tvojich bohov nebudeme vzývať a zlatej soche, ktorú si dal po­staviť, sa nebudeme klaňať.


Verš v kontexte

17 Keď to musí byť, náš Boh, ktorého vzývame, nás môže vy­slobodiť z roz­pálenej oh­nivej pece, a vy­slobodí nás aj z tvojej ruky, kráľu. 18 Ale ak nie, vez­mi na vedomie, kráľu, že tvojich bohov nebudeme vzývať a zlatej soche, ktorú si dal po­staviť, sa nebudeme klaňať. 19 Vtedy Nebúkad­necar vzkypel zlosťou a výraz jeho tváre sa voči Šad­rachovi, Méšachovi a Abéd-Negóvi zmenil. Roz­kázal rozžeraviť pec sedemk­rát viac, ako sa zvyčaj­ne kúrilo.

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

18 Ale ak nie, nech ti je známe, ó, kráľu, že tvojich bohov ctiť nebudeme ani zlatému ob­razu, ktorý si po­stavil, sa nebudeme klaňať.

Evanjelický

18 Ale ak nie, vez­mi na vedomie, kráľu, že tvojich bohov nebudeme vzývať a zlatej soche, ktorú si dal po­staviť, sa nebudeme klaňať.

Ekumenický

18 Ak aj nie, vedz, kráľ, že tvojich bohov si nebudeme uc­tievať a zlatej soche, ktorú si dal po­staviť, nebudeme sa klaňať.

Bible21

18 A i kdy­by ne, vez­mi na vědo­mí, krá­li, že tvé bohy ctít ne­bu­de­me a zlaté soše, kte­rou jsi vztyčil, se nepokloníme.“