Evanjelický3. Jánov1,5

3. Jánov 1:5

Milovaný, ver­ne konáš všet­ko, čo konáš pre bratov, a to pre cudzích,


Verš v kontexte

4 Ne­mám väčšiu radosť, ako keď počujem, že moje deti chodia v prav­de. 5 Milovaný, ver­ne konáš všet­ko, čo konáš pre bratov, a to pre cudzích, 6 ktorí vy­dali pred cir­kev­ným zborom svedec­tvo o tvojej lás­ke; dob­re urobíš, keď ich tak vy­strojíš na ces­tu, ako sa pat­rí pred Bohom.

späť na 3. Jánov, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 Milovaný ver­ne činíš, čokoľvek robíš bratom a hosťom,

Evanjelický

5 Milovaný, ver­ne konáš všet­ko, čo konáš pre bratov, a to pre cudzích,

Ekumenický

5 Milovaný, ver­ne konáš všet­ko, čo robíš pre bratov, hoci sú cudzin­ci.

Bible21

5 Mi­lovaný, pro­kazuješ svou věrnost v tom, jak se chováš k bra­trům a zvláště k hostům.