Evanjelický2. Timoteovi3,17

2. Timoteovi 3:17

aby bol človek Boží do­konalý a spôsob­ný na všet­ko dob­ré.


Verš v kontexte

15 a že od det­stva po­znáš sväté Pís­ma, ktoré ťa môžu urobiť múd­rym na spasenie vierou v Kris­ta Ježiša. 16 Každé pís­mo, vdýc­hnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, kar­hať, na­pravovať a vy­chovávať v spravod­livos­ti, 17 aby bol človek Boží do­konalý a spôsob­ný na všet­ko dob­ré.

späť na 2. Timoteovi, 3

Príbuzné preklady Roháček

17 aby bol človek Boží do­konalý, ku každému dob­rému skut­ku pri­pravený.

Evanjelický

17 aby bol človek Boží do­konalý a spôsob­ný na všet­ko dob­ré.

Ekumenický

17 aby Boží človek bol do­konalý a pri­pravený na každé dob­ré dielo.

Bible21

17 aby byl Boží člověk doko­nale připra­ven a vy­ba­ven ke každé­mu dob­ré­mu dílu.