Evanjelický2. Timoteovi3,1

2. Timoteovi 3:1

Toto však vedz, že v po­sled­ných dňoch na­stanú ťažké časy.


Verš v kontexte

1 Toto však vedz, že v po­sled­ných dňoch na­stanú ťažké časy. 2 Ľudia budú totiž sebec­kí, milov­níci peňazí, chva­staví, spup­ní, rúhaví, rodičom ne­pos­lušní, ne­vďační, bez­božní, 3 nelás­kaví, ne­zmier­liví, ohovárační, ne­zdržan­liví, divokí, bez lás­ky k dob­ru,

späť na 2. Timoteovi, 3

Príbuzné preklady Roháček

1 Ale to vedz, že v po­sled­ných dňoch na­stanú nebez­pečné časy.

Evanjelický

1 Toto však vedz, že v po­sled­ných dňoch na­stanú ťažké časy.

Ekumenický

1 Uvedom si však, že v posledných dňoch na­stanú ťažké časy.

Bible21

1 Buď si jist, že v po­sledních dnech na­stanou těžké ča­sy.