Evanjelický2. Samuelova16,19

2. Samuelova 16:19

A vôbec, komu mám slúžiť, ak nie jeho synovi? Ako som slúžil tvoj­mu ot­covi, tak budem i tebe.


Verš v kontexte

18 Chúšaj od­povedal Ab­solónovi: Nie! Ale s tým budem a s tým zo­stanem, koho vy­volil Hos­podin a ten­to ľud i všet­ci mužovia iz­rael­skí! 19 A vôbec, komu mám slúžiť, ak nie jeho synovi? Ako som slúžil tvoj­mu ot­covi, tak budem i tebe. 20 Nato Ab­solón po­vedal Achitófelovi: Poraďte sa, čo máme robiť!

späť na 2. Samuelova, 16

Príbuzné preklady Roháček

19 A po druhé, komuže to ja budem slúžiť? Či nebudem slúžiť pred jeho synom? Ako som slúžil pred tvojím ot­com, tak a taký budem aj pred tebou.

Evanjelický

19 A vôbec, komu mám slúžiť, ak nie jeho synovi? Ako som slúžil tvoj­mu ot­covi, tak budem i tebe.

Ekumenický

19 Na­pokon, komuže slúžim? Pred­sa jeho synovi! Ako som slúžil tvoj­mu ot­covi, tak budem slúžiť i tebe.

Bible21

19 A komu jiné­mu bych měl sloužit než jeho synu? Jako jsem sloužil tvé­mu ot­ci, tak budu sloužit tobě.“