Evanjelický2. Samuelova13,9

2. Samuelova 13:9

Po­tom vzala pan­vicu, položila pred neho, ale on nech­cel jesť. Tu po­vedal Am­nón: Pošlite všet­kých mužov odo mňa preč! Vtedy všet­ci mužovia od neho od­išli.


Verš v kontexte

8 Keď prišla do domu svoj­ho brata, on ležal. Vzala ces­to, vy­miesila ho a pri­pravila pred jeho očami. Upiek­la koláče. 9 Po­tom vzala pan­vicu, položila pred neho, ale on nech­cel jesť. Tu po­vedal Am­nón: Pošlite všet­kých mužov odo mňa preč! Vtedy všet­ci mužovia od neho od­išli. 10 Nato Am­nón po­vedal Támár: Prines mi to jed­lo do iz­by, chcel by som ho jesť z tvojej ruky. Támár vzala koláče, ktoré pri­pravila, a zanies­la ich svoj­mu bratovi Am­nónovi do iz­by.

späť na 2. Samuelova, 13

Príbuzné preklady Roháček

9 Po­tom vzala paňvu a vy­ložila pred neho. Ale nech­cel jesť, lež potom povedal Am­non: Sprav­te, aby všet­ci mužovia vy­šli odo mňa! A tak vy­šli všet­ci mužovia od neho.

Evanjelický

9 Po­tom vzala pan­vicu, položila pred neho, ale on nech­cel jesť. Tu po­vedal Am­nón: Pošlite všet­kých mužov odo mňa preč! Vtedy všet­ci mužovia od neho od­išli.

Ekumenický

9 Po­tom vzala pan­vicu a pred­ložila mu ich, ale on nech­cel jesť. Am­nón pri­kázal: Pošlite všet­kých mužov preč od­tiaľto. Všet­ci od neho od­išli.

Bible21

9 Po­tom mu je z pánve nabíd­la, ale Amnon odmí­tl jíst. „Ať jdou všich­ni pryč!“ zvo­lal. Když všich­ni ode­š­li,