Evanjelický2. Samuelova1,21

2. Samuelova 1:21

Vy, vr­chy Gil­bóy, nech nieto na vás rosy ani dažďa, ani vzlínania vlahy z polí, bo tam bol po­hodený štít bohatierov, štít Sau­lov olejom ne­pomazaný.


Verš v kontexte

20 Ne­oz­namuj­te to v Gate, neroz­hlasuj­te po uliciach Aškelónu, aby sa ne­tešili dcéry Filištín­cov a nejasali dcéry ne­ob­rezan­cov. 21 Vy, vr­chy Gil­bóy, nech nieto na vás rosy ani dažďa, ani vzlínania vlahy z polí, bo tam bol po­hodený štít bohatierov, štít Sau­lov olejom ne­pomazaný. 22 Luk Jonatánov sa ne­od­vracal od krvi po­bitých a od tiel hr­dinov a prázd­ny ne­vracal sa Sau­lov meč.

späť na 2. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 Oj, vr­chy v Gil­boe! Nech nepadá na vás rosa, ani nech neprší na vás dážď, ani nech nie je tam poľa, k­toré by po­skyt­lo obeť po­z­dvi­hnutia! Lebo tam bol po­tup­ne po­vr­hnutý štít m­nohých hrdinov, štít Sau­lov, bez toho, že by bol býval po­mazaný olejom.

Evanjelický

21 Vy, vr­chy Gil­bóy, nech nieto na vás rosy ani dažďa, ani vzlínania vlahy z polí, bo tam bol po­hodený štít bohatierov, štít Sau­lov olejom ne­pomazaný.

Ekumenický

21 Vr­chy Gil­bóy, nech vás ne­zvlaží rosa ani dážď, polia nech ne­vydávajú obet­né dary, lebo tam sa skropil štít hr­dinov, štít Sau­lov, po­mazaný nie olejom,

Bible21

21 Svahy Gil­boa, ano, vy – ­deště a rosy buď­te zbaveny! Ať už se nena­jde pole úrodnétam, kde štít hr­dinů byl pohaněn, štít Saulův, již ne­po­mazán ole­jem!