Evanjelický2. Samuelova1,12

2. Samuelova 1:12

Smútili, plakali a pos­tili sa až do večera pre Sau­la a jeho syna Jonatána aj pre ľud Hos­podinov, aj pre dom Iz­raela, pre­tože pad­li mečom.


Verš v kontexte

11 Nato Dávid chytil svoje šaty a roz­tr­hol ich, podob­ne i všet­ci mužovia, ktorí boli s ním. 12 Smútili, plakali a pos­tili sa až do večera pre Sau­la a jeho syna Jonatána aj pre ľud Hos­podinov, aj pre dom Iz­raela, pre­tože pad­li mečom. 13 Dávid sa pýtal mláden­ca, ktorý mu to oznámil: Od­kiaľ si? On od­povedal: Som synom cudzin­ca, muža Amálékov­ca.

späť na 2. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 A smútili a plakali a pos­tili sa až do večera pre Sau­la a pre Jonatána, jeho syna, jako i pre ľud Hos­podinov a pre dom Iz­raelov, pre­tože pad­li mečom.

Evanjelický

12 Smútili, plakali a pos­tili sa až do večera pre Sau­la a jeho syna Jonatána aj pre ľud Hos­podinov, aj pre dom Iz­raela, pre­tože pad­li mečom.

Ekumenický

12 Smútili, plakali a pos­tili sa až do večera pre Sau­la a jeho syna Jonatána, pre Hos­podinov ľud a dom Iz­raela, pre­tože pad­li mečom.

Bible21

12 Truch­li­li, naříka­li a posti­li se až do veče­ra kvů­li Saulovi a jeho synu Jo­na­tanovi, kvů­li Hos­po­di­novu voj­s­ku a kvů­li domu Iz­rae­le, že pad­li mečem.