Evanjelický2. Petrov3

2. Petrov

Druhý príchod Kristov1 Milovaní, toto je už druhý list, ktorý vám píšem, a v oboch na­pomínam, pre­búdzam vašu čis­tú myseľ, 2 aby ste pamätali na pred­povedané slová svätých prorokov a na pri­kázanie Pána a Spasiteľa, ktoré vám zves­tovali vaši apoštolovia. 3 Predovšet­kým vedz­te, že po­smievači, žijúci podľa svojich žiados­tí, prídu v po­sled­né dni s výs­mechom 4 a po­vedia: Čože je so sľubom o Jeho príchode? Veď od­kedy ot­covia po­mreli, všet­ko tak zo­stáva od počiat­ku stvorenia. 5 Skryté im je totiž - lebo tak chcú - že nebesá boli od­dáv­na, aj zem, ktorá z vody a skr­ze vodu po­vs­tala na Božie slovo, 6 a že nie­kdajší svet, pre nich vodou za­topený, za­hynul. 7 Ale to is­té Božie slovo za­chováva ohňu terajšie nebesá a zem, ud­ržiavajúc ich na deň súdu a skazy bez­božných ľudí. 8 To jed­no nech vám je však zjav­né, milovaní, že jeden deň je u Pána ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. 9 Pán ne­mešká so za­sľúbením, ako sa nie­ktorí naz­dávajú, že mešká, ale vám zhovieva, lebo nech­ce, aby nie­kto za­hynul, ale aby sa všet­ci dali na po­kánie. 10 Príde Pánov deň ako zlodej, keď sa nebesá rachotom po­minú, živ­ly sa rozp­lynú v ohni a zem so svojimi dielami zmiz­ne. 11 Keď sa všet­ko tak­to rozp­lynie, akí musíte byť v svätom konaní a zbožnos­ti vy, 12 ktorí túžob­ne očakávate príchod Božieho dňa, keď sa nebesá rozp­lynú v ohni a živ­ly roz­topia v požiari?! 13 Podľa Jeho za­sľúbenia očakávame nové nebesá a novú zem, v ktorých spravod­livosť pre­býva. Záverečné napomenutia14 Pre­to, milovaní, toto očakávajúc, usiluj­te sa, aby vás Pán našiel ne­poškvr­nených a bez úhony v po­koji. 15 Zhovievavosť nášho Pána po­kladaj­te za spasenie, ako vám písal aj náš milovaný brat Pavel podľa múd­ros­ti jemu danej. 16 O tom­to hovoril vo všet­kých svojich lis­toch, v ktorých nie­ktorým veciam ťažko roz­umieť. A ne­učení a ne­u­tvr­dení ľudia ich, práve tak ako os­tat­né Pís­ma, aj pre­krúcajú na vlast­nú skazu. 17 Vy teda, milovaní, ktorí to vo­pred viete, chráňte sa, aby ste sa nedali zviesť bludom ne­mrav­níkov a ne­stratili ste pev­nú po­stať, 18 ale vzras­taj­te v milos­ti a po­znaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Kris­ta. Jemu sláva aj teraz, aj naveky! [Amen.]