Evanjelický2. Petrov2

2. Petrov

Výstraha pred falošnými prorokmi1 Bývali však medzi ľudom aj falošní proroci, ako aj medzi vami budú falošní učitelia, ktorí vnesú skazonos­né sek­tár­stvo, a keďže budú za­pierať aj samého Pána, ktorý si ich vy­kúpil, uvalia na seba skorú skazu. 2 A mnohí budú na­sledovať ich vý­stred­nos­ti a po­tupia ces­tu prav­dy. 3 Z cham­tivos­ti sa budú usilovať vy­korisťovať vás úlis­nými rečami, ale ich od­súdenie sa už od­dáv­na pri­pravuje a ich za­tratenie ne­spí. Tri starozmluvné výstrahy4 Lebo Boh ne­od­pus­til ani an­jelom, ktorí zhrešili, ale uvr­hol ich do pod­svetia a v reťaziach tem­na ich dal strážiť až do súdu. 5 A ne­od­pus­til ani starému svetu, ale Nóacha, zves­tovateľa spravod­livos­ti, ochránil ako ôs­meho, keď do­pus­til po­topu na bez­božný svet. 6 Od­súdil aj mes­tá Sodomu a Gomoru, ob­rátil ich na popol, a tak ukázal výs­tražný prí­klad bez­božníkom v budúc­nos­ti; 7 ale vy­tr­hol spravod­livého Lóta, utrápeného vý­stred­ným počínaním ne­mrav­níkov, 8 lebo ten­to spravod­livý, kým pre­býval medzi nimi, deň čo deň sa trápil vo svojej spravod­livej duši pre bez­božné skut­ky, ktoré videl a počul. 9 Tak, hľa, môže Pán vy­trh­núť po­božných z po­kušenia, ale ponechať ne­spravod­livých až do súd­neho dňa a po­tres­tať, 10 naj­mä však tých, čo vedení nečis­tými žiadosťami idú za telom a ne­uz­návajú ni­koho nad sebou; samoľúbi bez­očiv­ci, ktorí sa neboja rúhať moc­nos­tiam, 11 hoci an­jeli, v sile a moci väčší, ne­vynášajú proti nim rúhavý výrok pred Pánom. Život falošných prorokov12 Ale títo, ako nerozum­ná zver zrodená od prírody, aby ju lovili a ničili, rúhajú sa tomu, čo ne­poz­najú; a aj za­hynú tak, ako hynú zvieratá, 13 a prij­mú od­platu ne­právos­ti. Za roz­koš si po­kladajú hýriť vo dne, sú samá škvr­na a špina, a na hodoch s vami sa vy­statujú svojimi blud­mi. 14 Ich oči, nenásyt­né hriechu, sú pl­né (túžby po) cudzoložnici, vábia ne­stále duše, srd­cia majú vy­cvičené v cham­tivos­ti; sú deťmi kliat­by. 15 Opus­tiac pravú ces­tu, za­blúdili, dali sa na ces­tu Baláma, syna Bozorov­ho, ktorý si obľúbil mzdu ne­právos­ti; 16 ale bol po­kar­haný pre svoj prie­stupok; ne­mé ťažné zviera pre­hovorilo ľud­ským hlasom a za­bránilo ne­múd­ros­ti proroka. 17 Oni sú prameňmi bez vody; ob­lak­mi, ktoré ženie vích­rica; pri­pravená im je večná tma. 18 Hovoria totiž naduté prázd­ne reči, vý­stred­nosťami teles­ných žiados­tí lákajú ľudí, ktorí práve ušli spomedzi tých, čo žijú v blude. 19 Sľubujú im slobodu, a sami sú ot­rok­mi skazy; každý zais­te je ot­rokom toho, kto ho pre­mohol. 20 Lebo horšie ako pr­vé sú po­sled­né veci tých, čo po­znali Pána a Spasiteľa Ježiša Kris­ta a ušli poškvr­nám sveta, ale znovu sa pletú s nimi a sú pre­možení. 21 Bolo by im lepšie, keby neboli po­znali ces­tu spravod­livos­ti, ako keď po­znali, a od­vrátili sa od im daného svätého pri­kázania. 22 Spl­nilo sa pri nich prav­divé prís­lovie: Vrátil sa pes ku svoj­mu vý­vrat­ku! a: Umyté prasa do blata!