Evanjelický2. Petrov1,7

2. Petrov 1:7

k po­božnos­ti milovanie brat­stva a k milovaniu brat­stva lás­ku.


Verš v kontexte

6 k po­znávaniu zdržan­livosť, k zdržan­livos­ti tr­pez­livosť, k tr­pez­livos­ti po­božnosť, 7 k po­božnos­ti milovanie brat­stva a k milovaniu brat­stva lás­ku. 8 Lebo ak sú pri vás všet­ky tieto vlast­nos­ti a roz­máhajú sa, nebudete nečin­ní a ne­plod­ní ani v po­znávaní nášho Pána Ježiša Kris­ta.

späť na 2. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 a v po­božnos­ti milovanie brat­stva a v milovaní brat­stva lás­ku.

Evanjelický

7 k po­božnos­ti milovanie brat­stva a k milovaniu brat­stva lás­ku.

Ekumenický

7 k nábožnosti brat­skú od­danosť, k bratskej od­danos­ti lás­ku.

Bible21

7 ke zbožnosti bra­tr­s­kou náklonnost a k bra­tr­ské náklonnosti lás­ku.