Evanjelický2. Petrov1,6

2. Petrov 1:6

k po­znávaniu zdržan­livosť, k zdržan­livos­ti tr­pez­livosť, k tr­pez­livos­ti po­božnosť,


Verš v kontexte

5 tak aj vy podob­ne vy­naložte všet­ko úsilie a pri­dávaj­te k viere cnosť, k cnos­ti po­znávanie, 6 k po­znávaniu zdržan­livosť, k zdržan­livos­ti tr­pez­livosť, k tr­pez­livos­ti po­božnosť, 7 k po­božnos­ti milovanie brat­stva a k milovaniu brat­stva lás­ku.

späť na 2. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 a v známos­ti zdržan­livosť a v zdržan­livos­ti tr­pez­livosť a v tr­pez­livos­ti po­božnosť

Evanjelický

6 k po­znávaniu zdržan­livosť, k zdržan­livos­ti tr­pez­livosť, k tr­pez­livos­ti po­božnosť,

Ekumenický

6 k poznávaniu seba­ov­ládanie, k sebaovládaniu vy­trvalosť, k vytrvalosti nábožnosť,

Bible21

6 k po­znání zdržen­livost, ke zdržen­livosti vy­trva­lost, k vy­trva­losti zbožnost,