Evanjelický2. Petrov1,5

2. Petrov 1:5

tak aj vy podob­ne vy­naložte všet­ko úsilie a pri­dávaj­te k viere cnosť, k cnos­ti po­znávanie,


Verš v kontexte

4 ob­darujúc nás vzác­nymi a veľkými za­sľúbeniami, aby sme nimi mali účasť na božs­kej prirodzenos­ti a ušli porušeniu, ktoré je vo svete pre žiados­tivosť; 5 tak aj vy podob­ne vy­naložte všet­ko úsilie a pri­dávaj­te k viere cnosť, k cnos­ti po­znávanie, 6 k po­znávaniu zdržan­livosť, k zdržan­livos­ti tr­pez­livosť, k tr­pez­livos­ti po­božnosť,

späť na 2. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 A tak práve pre­to vy­naložte na to všet­ku snahu a po­skytuj­te vo svojej viere c­hrab­rú ctnosť a v ctnos­ti známosť

Evanjelický

5 tak aj vy podob­ne vy­naložte všet­ko úsilie a pri­dávaj­te k viere cnosť, k cnos­ti po­znávanie,

Ekumenický

5 Práve pre­to sa všemožne usiluj­te a pri­dávaj­te k viere cnosť, k cnosti po­znávanie,

Bible21

5 Pro­to se ze všech sil snaž­te při­dat ke své víře ušlech­ti­lost, k ušlech­ti­losti po­znání,