Evanjelický2. Petrov1,20

2. Petrov 1:20

Uvedom­te si predovšet­kým, že ani jed­no proroc­tvo Pís­ma ne­pripúšťa samovoľný vý­klad;


Verš v kontexte

19 Tým pev­nejšie je proroc­ké slovo, ktoré máme. Dob­re robíte, že po­zor­ne hľadíte naň ako na sviecu, ktorá svieti v tme, kým ne­svit­ne a ne­vyj­de vám zor­nička v srd­ciach. 20 Uvedom­te si predovšet­kým, že ani jed­no proroc­tvo Pís­ma ne­pripúšťa samovoľný vý­klad; 21 lebo ni­kdy z ľud­skej vôle ne­povs­talo proroc­tvo, ale Duchom Svätým vedení hovorili (svätí) ľudia Boží.

späť na 2. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 vediac najprv to, že ni­ktoré proroc­tvo Pís­ma nedeje sa z vlast­ného roz­lúštenia budúcnosti.

Evanjelický

20 Uvedom­te si predovšet­kým, že ani jed­no proroc­tvo Pís­ma ne­pripúšťa samovoľný vý­klad;

Ekumenický

20 Predovšet­kým buďte si vedomí toho, že ani jed­no proroc­tvo v Písme ne­vznik­lo na zá­klade vlast­ného vý­kladu skutočnos­ti.

Bible21

20 Pře­devším věz­te, že žádné pro­ro­ctví Písma ne­vznik­lo z vlastního názo­ru pro­roka.