Evanjelický2. Petrov1,19

2. Petrov 1:19

Tým pev­nejšie je proroc­ké slovo, ktoré máme. Dob­re robíte, že po­zor­ne hľadíte naň ako na sviecu, ktorá svieti v tme, kým ne­svit­ne a ne­vyj­de vám zor­nička v srd­ciach.


Verš v kontexte

18 Ten­to hlas sme počuli pri­chádzať z neba my, ktorí sme boli s Ním na svätom vr­chu. 19 Tým pev­nejšie je proroc­ké slovo, ktoré máme. Dob­re robíte, že po­zor­ne hľadíte naň ako na sviecu, ktorá svieti v tme, kým ne­svit­ne a ne­vyj­de vám zor­nička v srd­ciach. 20 Uvedom­te si predovšet­kým, že ani jed­no proroc­tvo Pís­ma ne­pripúšťa samovoľný vý­klad;

späť na 2. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 Aj máme pev­nejšie slovo proroc­ké, a dob­re robíte, že máte naň ob­rátený svoj po­zor ako na sviecu, svietiacu na šerom mies­te, do­kiaľ by sa neroz­vid­nel deň, a ne­vzišla den­nica vo vašich srd­ciach,

Evanjelický

19 Tým pev­nejšie je proroc­ké slovo, ktoré máme. Dob­re robíte, že po­zor­ne hľadíte naň ako na sviecu, ktorá svieti v tme, kým ne­svit­ne a ne­vyj­de vám zor­nička v srd­ciach.

Ekumenický

19 a tak sa proroc­ké slovo stalo pre nás moc­nejším. Dob­re robíte, keď naň upierate svoj zrak ako na sviecu, ktorá svieti na tem­nom mies­te, až kým nezažiari deň a ne­vyj­de vám v srdciach zor­nička.

Bible21

19 Navíc tu má­me ne­smírně spo­leh­livé slovo pro­roků a vy dělá­te dobře, že se ho drží­te jako lampy zářící v temno­tách, dokud se ne­roz­břeskne den a ve vašich srd­cích ne­vzejde ji­třenka.