Evanjelický2. Petrov1,14

2. Petrov 1:14

lebo viem, že čo­skoro zložím svoj stánok, ako mi zjavil náš Pán Ježiš Kris­tus.


Verš v kontexte

13 Ale po­kladám za správ­ne pre­búdzať vás a na­pomínať, kým som v tom­to stán­ku (tela), 14 lebo viem, že čo­skoro zložím svoj stánok, ako mi zjavil náš Pán Ježiš Kris­tus. 15 Po­usilujem sa však, aby ste sa roz­pomínali na tieto veci vždy, aj po mojom od­chode.

späť na 2. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 vediac, že od­loženie môj­ho stán­ku je rých­le, jako mi to aj náš Pán Ježiš Kris­tus oznámil.

Evanjelický

14 lebo viem, že čo­skoro zložím svoj stánok, ako mi zjavil náš Pán Ježiš Kris­tus.

Ekumenický

14 Viem, že čo­skoro zložím ten­to svoj stan, ako mi to ukázal aj náš Pán Ježiš Kris­tus.

Bible21

14 ne­boť vím, že stan mého tě­la bude brzy složen, jak mi ozná­mil náš Pán Ježíš Kri­stus.