Evanjelický2. Kronická9,31

2. Kronická 9:31

Keď usnul so svojimi ot­cami, po­chovali ho v mes­te jeho otca Dávida, a na­mies­to neho sa kráľom stal jeho syn Rechabeám.


Verš v kontexte

29 Os­tat­né činy Šalamúnove, skoršie i ne­skoršie, sú za­značené v Dejinách proroka Nátana, v Proroc­tve Achiju Šilón­skeho a vo Videní vid­ca Jedu o Járobeámovi, synovi Nebatovom. 30 Šalamún vládol v Jeruzaleme nad celým Iz­raelom štyrid­sať rokov. 31 Keď usnul so svojimi ot­cami, po­chovali ho v mes­te jeho otca Dávida, a na­mies­to neho sa kráľom stal jeho syn Rechabeám.

späť na 2. Kronická, 9

Príbuzné preklady Roháček

31 A tak ľahol Šalamún a ležal so svojimi ot­cami, a po­chovali ho v mes­te Dávida, jeho ot­ca. A kraľoval Rechabeám, jeho syn, mies­to neho.

Evanjelický

31 Keď usnul so svojimi ot­cami, po­chovali ho v mes­te jeho otca Dávida, a na­mies­to neho sa kráľom stal jeho syn Rechabeám.

Ekumenický

31 Keď sa uložil k svojim ot­com, po­chovali ho v meste jeho otca Dávida. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Rechabeám.

Bible21

31 Po­tom ule­hl ke svým ot­cům a byl po­chován ve městě svého otce Davi­da. Na jeho místě pak za­čal kralovat jeho syn Re­cho­boám.