Evanjelický2. Kronická9,19

2. Kronická 9:19

Dvanásť levov tam stálo na šies­tich stupňoch z oboch strán. Také nez­hotovili pre nijaké kráľov­stvo.


Verš v kontexte

18 Trón mal šesť stupňov a pod­nož zo zlata, pri­pev­nenú k trónu. Nad sedad­lom boli z oboch strán operad­lá, vedľa operadiel stáli dva levy. 19 Dvanásť levov tam stálo na šies­tich stupňoch z oboch strán. Také nez­hotovili pre nijaké kráľov­stvo. 20 Všet­ky nádoby kráľa Šalamúna, po­užívané na pitie, boli z rýdzeho zlata, podob­ne ako náčinie v Dome libanon­ského lesa. Strieb­ro ne­malo za Šalamúnových čias nijakú cenu.

späť na 2. Kronická, 9

Príbuzné preklady Roháček

19 A dvanásť ľvov tam stálo na šies­tich stupňoch z jed­nej i z druhej strany. Nebolo nič také učinené pre ni­ktoré kráľov­stvo.

Evanjelický

19 Dvanásť levov tam stálo na šies­tich stupňoch z oboch strán. Také nez­hotovili pre nijaké kráľov­stvo.

Ekumenický

19 Na šies­tich stupňoch tam z oboch strán stálo dvanásť levov. Také niečo sa ne­vyrobilo pre nijaké kráľov­stvo.

Bible21

19 Na šesti stupních po obou stranách stálo dvanáct dalších lvů. Nic ta­kového ne­bylo vy­ro­beno v žádném králov­ství.