Evanjelický2. Kronická7,16

2. Kronická 7:16

Vy­volil som si a po­svätil ten­to dom, aby tam pre­bývalo moje meno naveky a aby moje oči i srd­ce tam zo­tr­vávali po všet­ky dni.


Verš v kontexte

15 Teraz budem mať ot­vorené oči a moje uši budú po­zorovať mod­lit­bu na tom­to mies­te. 16 Vy­volil som si a po­svätil ten­to dom, aby tam pre­bývalo moje meno naveky a aby moje oči i srd­ce tam zo­tr­vávali po všet­ky dni. 17 Ak i ty budeš chodiť predo mnou, ako chodil tvoj otec Dávid, a robiť všet­ko, čo som ti pri­kázal, za­chovávať moje ustanovenie a pred­pisy,

späť na 2. Kronická, 7

Príbuzné preklady Roháček

16 A tak teraz som si vy­volil a po­svätil som ten­to dom, aby tam bolo moje meno až na veky, a moje oči a moje srd­ce tam budú po všet­ky dni.

Evanjelický

16 Vy­volil som si a po­svätil ten­to dom, aby tam pre­bývalo moje meno naveky a aby moje oči i srd­ce tam zo­tr­vávali po všet­ky dni.

Ekumenický

16 Teraz som si vy­volil a po­svätil ten­to dom, aby tam vždy pre­bývalo moje meno. Moje oči a srd­ce tam budú bývať ustavične.

Bible21

16 Nyní jsem ten­to dům vy­vo­lil a po­svě­til, aby v něm mé jméno zůstalo navěky. Mé oči i mé srd­ce tam zůstanou navž­dy.