Evanjelický2. Kronická7,15

2. Kronická 7:15

Teraz budem mať ot­vorené oči a moje uši budú po­zorovať mod­lit­bu na tom­to mies­te.


Verš v kontexte

14 ľud môj, ktorý je po­menovaný po mne, sa po­korí, bude sa mod­liť, hľadať moju tvár a od­vráti sa od svojich zlých ciest: vy­slyším ho z neba, od­pus­tím mu hriech a jeho krajinu vy­liečim. 15 Teraz budem mať ot­vorené oči a moje uši budú po­zorovať mod­lit­bu na tom­to mies­te. 16 Vy­volil som si a po­svätil ten­to dom, aby tam pre­bývalo moje meno naveky a aby moje oči i srd­ce tam zo­tr­vávali po všet­ky dni.

späť na 2. Kronická, 7

Príbuzné preklady Roháček

15 Tedy teraz budú moje oči ot­vorené a moje uši pri­pravené počuť mod­lit­bu z tohoto mies­ta.

Evanjelický

15 Teraz budem mať ot­vorené oči a moje uši budú po­zorovať mod­lit­bu na tom­to mies­te.

Ekumenický

15 Od­teraz budem upierať zrak a zbys­trím sluch na mod­lit­bu na tom­to mies­te.

Bible21

15 Ano, mé oči bu­dou otevřené a mé uši na­kloněné k mod­lit­bě z to­ho­to mís­ta.