Evanjelický2. Kronická7,14

2. Kronická 7:14

ľud môj, ktorý je po­menovaný po mne, sa po­korí, bude sa mod­liť, hľadať moju tvár a od­vráti sa od svojich zlých ciest: vy­slyším ho z neba, od­pus­tím mu hriech a jeho krajinu vy­liečim.


Verš v kontexte

13 Keď uzav­riem nebesá, takže nebude dažďa, alebo pri­kážem kobyl­kám vy žrať zem, alebo do­pus­tím na svoj ľud mor, 14 ľud môj, ktorý je po­menovaný po mne, sa po­korí, bude sa mod­liť, hľadať moju tvár a od­vráti sa od svojich zlých ciest: vy­slyším ho z neba, od­pus­tím mu hriech a jeho krajinu vy­liečim. 15 Teraz budem mať ot­vorené oči a moje uši budú po­zorovať mod­lit­bu na tom­to mies­te.

späť na 2. Kronická, 7

Príbuzné preklady Roháček

14 a keby sa zo­hnul, a tak sa po­koril môj ľud, nad ktorým je vzývané moje meno, a keby sa mod­lili a hľadali by moju tvár a od­vrátili by sa od svojich zlých ciest, ja vy­slyším z nebies, od­pus­tím ich hriech a uzdravím ich zem.

Evanjelický

14 ľud môj, ktorý je po­menovaný po mne, sa po­korí, bude sa mod­liť, hľadať moju tvár a od­vráti sa od svojich zlých ciest: vy­slyším ho z neba, od­pus­tím mu hriech a jeho krajinu vy­liečim.

Ekumenický

14 avšak môj ľud, po mne po­menovaný, sa po­korí, bude sa ku mne utiekať a od­vráti sa od svojich zlých ciest, vy­počujem ho z nebies, od­pus­tím mu hriech a jeho zem uzdravím.

Bible21

14 Jest­liže se pak můj lid, který se na­zývá mým jménem, pokoří a bude se mod­lit, bude hledat mou tvář a od­vrátí se od svých zlých cest, po­tom je vy­s­lyším z ne­be, odpustím je­jich hřích a uz­dravím je­jich zem.