Evanjelický2. Kronická36,23

2. Kronická 36:23

Tak­to vraví perz­ský kráľ Kýros: Hos­podin, Boh nebies, odo­vzdal mi všet­ky kráľov­stvá zeme a po­veril ma, aby som Mu po­stavil dom v Jeruzaleme, ktorý je v Jud­sku. Ak nie­kto z vás po­chádza z Jeho ľudu, Hos­podin, jeho Boh, nech je s ním a nech odíde!


Verš v kontexte

21 Aby sa tak spl­nilo slovo Hos­podinovo, vy­slovené Jeremiášom, kým krajina ako náh­radu nedos­tane všet­ky svoje sviatočné dni od­počin­ku. Po celý čas, kým bola pus­tá, od­počívala, aby sa na­pl­nilo sedem­desiat rokov. 22 V pr­vom roku Kýra, perz­ského kráľa - aby sa tak spl­nilo slovo Hos­podinovo, vy­slovené Jeremiášom - po­vzbudil Hos­podin perz­ského kráľa Kýra, ktorý dal rozh­lásiť po celom svojom kráľov­stve, a to i písom­ne: 23 Tak­to vraví perz­ský kráľ Kýros: Hos­podin, Boh nebies, odo­vzdal mi všet­ky kráľov­stvá zeme a po­veril ma, aby som Mu po­stavil dom v Jeruzaleme, ktorý je v Jud­sku. Ak nie­kto z vás po­chádza z Jeho ľudu, Hos­podin, jeho Boh, nech je s ním a nech odíde!

späť na 2. Kronická, 36

Príbuzné preklady Roháček

23 Tak­to hovorí Cýrus, perz­ský kráľ: Hos­podin, Bôh nebies, mi dal všet­ky kráľov­stvá zeme a on mi naložil, aby som mu vy­stavil dom v Jeruzaleme, ktorý je v Jud­sku. P­reto kto je kde medzi vami zo všet­kého jeho ľudu, Hos­podin, jeho Bôh, nech je s ním, a nech ide ta hore.-

Evanjelický

23 Tak­to vraví perz­ský kráľ Kýros: Hos­podin, Boh nebies, odo­vzdal mi všet­ky kráľov­stvá zeme a po­veril ma, aby som Mu po­stavil dom v Jeruzaleme, ktorý je v Jud­sku. Ak nie­kto z vás po­chádza z Jeho ľudu, Hos­podin, jeho Boh, nech je s ním a nech odíde!

Ekumenický

23 Tak­to vraví perz­ský kráľ Kýros: Hos­podin, Boh nebies, mi odo­vzdal všet­ky kráľov­stvá zeme a po­veril ma, aby som mu po­stavil dom v Jeruzaleme, ktorý je v Judsku. Ak nie­kto spomedzi vás po­chádza z jeho ľudu, Hos­podin, jeho Boh, nech je s ním a nech sa dá na ces­tu!

Bible21

23 „Tak praví Kýros, král per­ský: Hos­po­din, Bůh ne­bes, jenž mi dal všech­na králov­ství země, mi uložil, abych mu vy­stavěl chrám v jud­ském Je­ruzalémě. Kdoko­li mezi vá­mi patří k jeho li­du, Hos­po­din, jeho Bůh, buď s ním. Smí­te odejít.“