Evanjelický2. Kronická36,22

2. Kronická 36:22

V pr­vom roku Kýra, perz­ského kráľa - aby sa tak spl­nilo slovo Hos­podinovo, vy­slovené Jeremiášom - po­vzbudil Hos­podin perz­ského kráľa Kýra, ktorý dal rozh­lásiť po celom svojom kráľov­stve, a to i písom­ne:


Verš v kontexte

21 Aby sa tak spl­nilo slovo Hos­podinovo, vy­slovené Jeremiášom, kým krajina ako náh­radu nedos­tane všet­ky svoje sviatočné dni od­počin­ku. Po celý čas, kým bola pus­tá, od­počívala, aby sa na­pl­nilo sedem­desiat rokov. 22 V pr­vom roku Kýra, perz­ského kráľa - aby sa tak spl­nilo slovo Hos­podinovo, vy­slovené Jeremiášom - po­vzbudil Hos­podin perz­ského kráľa Kýra, ktorý dal rozh­lásiť po celom svojom kráľov­stve, a to i písom­ne: 23 Tak­to vraví perz­ský kráľ Kýros: Hos­podin, Boh nebies, odo­vzdal mi všet­ky kráľov­stvá zeme a po­veril ma, aby som Mu po­stavil dom v Jeruzaleme, ktorý je v Jud­sku. Ak nie­kto z vás po­chádza z Jeho ľudu, Hos­podin, jeho Boh, nech je s ním a nech odíde!

späť na 2. Kronická, 36

Príbuzné preklady Roháček

22 Po­tom pr­vého roku Cýra, perz­ského kráľa, aby sa na­pl­nilo slovo Hos­podinovo, povedané skrze ús­ta Jeremiáša, zo­budil Hos­podin ducha Cýra, perz­ského kráľa, a tak dal vy­hlásiť po celom svojom kráľov­stve, a to i pís­mom týmito slovami:

Evanjelický

22 V pr­vom roku Kýra, perz­ského kráľa - aby sa tak spl­nilo slovo Hos­podinovo, vy­slovené Jeremiášom - po­vzbudil Hos­podin perz­ského kráľa Kýra, ktorý dal rozh­lásiť po celom svojom kráľov­stve, a to i písom­ne:

Ekumenický

22 V prvom roku perz­ského kráľa Kýra — aby sa tak spl­nilo Hos­podinovo slovo, vy­riek­nuté Jeremiášom — dal Hos­podin vnuk­nutie perz­skému kráľovi Kýrovi, ktorý dal rozh­lásiť po celom kráľov­stve, a to i písom­ne:

Bible21

22 Prvního roku per­ského krále Ký­ra se Hos­po­di­novo slovo řečené ús­ty Je­re­miáše splni­lo. Hos­po­din podní­til per­ského krále Ký­ra, aby po ce­lé své říši dal roz­hlá­sit slovem i pís­mem: