Evanjelický2. Kronická36,21

2. Kronická 36:21

Aby sa tak spl­nilo slovo Hos­podinovo, vy­slovené Jeremiášom, kým krajina ako náh­radu nedos­tane všet­ky svoje sviatočné dni od­počin­ku. Po celý čas, kým bola pus­tá, od­počívala, aby sa na­pl­nilo sedem­desiat rokov.


Verš v kontexte

20 Tých, ktorí unik­li meču, od­vliekol do zajatia do Babylonie, kde boli ot­rok­mi jemu i jeho synom až po na­stolenie perz­skej vlády. 21 Aby sa tak spl­nilo slovo Hos­podinovo, vy­slovené Jeremiášom, kým krajina ako náh­radu nedos­tane všet­ky svoje sviatočné dni od­počin­ku. Po celý čas, kým bola pus­tá, od­počívala, aby sa na­pl­nilo sedem­desiat rokov. 22 V pr­vom roku Kýra, perz­ského kráľa - aby sa tak spl­nilo slovo Hos­podinovo, vy­slovené Jeremiášom - po­vzbudil Hos­podin perz­ského kráľa Kýra, ktorý dal rozh­lásiť po celom svojom kráľov­stve, a to i písom­ne:

späť na 2. Kronická, 36

Príbuzné preklady Roháček

21 aby sa na­pl­nilo slovo Hos­podinovo, povedané skrze ús­ta Jeremiášove, do­kiaľ sa ne­na­kochala zem svojich sobôt; po všet­ky dni, k­toré ležala púšťou, od­počívala, aby sa vy­pl­nilo sedem­desiat rokov.

Evanjelický

21 Aby sa tak spl­nilo slovo Hos­podinovo, vy­slovené Jeremiášom, kým krajina ako náh­radu nedos­tane všet­ky svoje sviatočné dni od­počin­ku. Po celý čas, kým bola pus­tá, od­počívala, aby sa na­pl­nilo sedem­desiat rokov.

Ekumenický

21 Tak sa spl­nilo slovo Hos­podina, vy­riek­nuté Jeremiášom: Kým si krajina ne­vynah­radí svoje soboty. Po celý čas, kým bola pus­tá, od­počívala, aby sa na­pl­nilo sedem­desiat rokov.

Bible21

21 Tak se na­plni­lo Hos­po­di­novo slovo řečené ús­ty Je­re­miáše. Země po ce­lou dobu svého zpustošení ko­nečně užíva­la svých so­bot; odpočíva­la plných se­dm­desát let.