Evanjelický2. Kronická36,13

2. Kronická 36:13

Ba vzop­rel sa proti kráľovi Nebúkad­necarovi, ktorý ho donútil pri­sahať na Boha. Stal sa tvrdo­hlavým a zanovito si umienil, že sa ne­ob­ráti k Hos­podinovi, Bohu Iz­raela.


Verš v kontexte

12 Robil, čo sa ne­páčilo Hos­podinovi, jeho Bohu. Ne­pokoril sa pred prorokom Jeremiášom, ktorý hovoril na po­kyn Hos­podinov. 13 Ba vzop­rel sa proti kráľovi Nebúkad­necarovi, ktorý ho donútil pri­sahať na Boha. Stal sa tvrdo­hlavým a zanovito si umienil, že sa ne­ob­ráti k Hos­podinovi, Bohu Iz­raela. 14 I všet­ci kňaz­skí hod­nos­tári a ľud do­púšťali sa mnohok­rát ne­very podľa rôz­nych ohav­nos­tí národov a poškvr­nili dom Hos­podinov, ktorý po­svätil v Jeruzaleme.

späť na 2. Kronická, 36

Príbuzné preklady Roháček

13 Ba sprotivil sa i kráľovi Na­buchodonozorovi, ktorý ho za­viazal prísahou na Boha, a za­tvr­dil svoju šiju a ur­put­ne sa zop­rel vo svojom srd­ci, že sa ne­vráti k Hos­podinovi, Bohu Iz­raelov­mu.

Evanjelický

13 Ba vzop­rel sa proti kráľovi Nebúkad­necarovi, ktorý ho donútil pri­sahať na Boha. Stal sa tvrdo­hlavým a zanovito si umienil, že sa ne­ob­ráti k Hos­podinovi, Bohu Iz­raela.

Ekumenický

13 Do­kon­ca sa vzbúril proti kráľovi Nebúkad­necarovi, ktorý ho za­viazal prísahou na Boha. Tvrdo­šij­ne sa vzpieral a zanovite od­mietal ná­vrat k Hospodinovi, Bohu Iz­raela.

Bible21

13 Na­ko­nec se vzbouřil i pro­ti krá­li Nabukadne­za­rovi, který ho před Bo­hem za­vázal sli­bem věrnosti. Byl tvrdošíjný a zatvrze­le se odmítal vrá­tit k Hos­po­di­nu, Bohu Iz­rae­le.