Evanjelický2. Kronická36,10

2. Kronická 36:10

Na prelome roku po­slal však kráľ Nebúkad­necar pre neho a dal ho do­praviť do Babylonu spolu so vzác­nym náčiním domu Hos­podinov­ho. Za kráľa nad Jud­skom a Jeruzalemom do­sadil jeho brata Cid­kiju.


Verš v kontexte

9 Jójáchín mal osem rokov, keď sa stal kráľom, a tri mesiace i desať dní kraľoval v Jeruzaleme. Robil, čo sa ne­páčilo Hos­podinovi. 10 Na prelome roku po­slal však kráľ Nebúkad­necar pre neho a dal ho do­praviť do Babylonu spolu so vzác­nym náčiním domu Hos­podinov­ho. Za kráľa nad Jud­skom a Jeruzalemom do­sadil jeho brata Cid­kiju. 11 Cid­kija mal dvad­saťjeden rokov, keď sa stal kráľom, a jedenásť rokov kraľoval v Jeruzaleme.

späť na 2. Kronická, 36

Príbuzné preklady Roháček

10 Po­tom po roku po­slal kráľ Na­buchodonozor po neho a dal ho za­viesť do Babylona so vzác­nymi nádobami domu Hos­podinov­ho a urobil kráľom Cedekiáša, jeho brata, p­ríbuz­ného, nad Jud­skom a nad Jeruzalemom.

Evanjelický

10 Na prelome roku po­slal však kráľ Nebúkad­necar pre neho a dal ho do­praviť do Babylonu spolu so vzác­nym náčiním domu Hos­podinov­ho. Za kráľa nad Jud­skom a Jeruzalemom do­sadil jeho brata Cid­kiju.

Ekumenický

10 Po uplynutí roka ho dal kráľ Nebúkad­necar spolu so vzác­nymi pred­met­mi Hos­podinov­ho domu do­praviť do Babylonu. Za kráľa nad Jud­skom a Jeruzalemom ustanovil jeho brata Cid­kiju.

Bible21

10 Na jaře ho pak dal král Nabukadne­zar od­vléct do Babylo­nu spo­lu s kleno­ty Hos­po­di­nova chrá­mu. Králem nad Ju­dou a Je­ruzalé­mem us­tanovil Jo­a­ki­mova strýce Cidkiáše.