Evanjelický2. Kronická24,9

2. Kronická 24:9

Po­tom rozh­lásili po Jud­sku a Jeruzaleme, aby prinášali Hos­podinovi daň, ktorú ustanovil Mojžiš, služob­ník Boží, Iz­raelu na púšti.


Verš v kontexte

8 Na kráľov roz­kaz urobili jed­nu truh­licu a dali ju zvon­ku do brány domu Hos­podinov­ho. 9 Po­tom rozh­lásili po Jud­sku a Jeruzaleme, aby prinášali Hos­podinovi daň, ktorú ustanovil Mojžiš, služob­ník Boží, Iz­raelu na púšti. 10 Vtedy sa za­radovali všet­ky kniežatá i všetok ľud, nosili peniaze a hádzali ich do truh­lice, kým sa ne­na­pl­nila.

späť na 2. Kronická, 24

Príbuzné preklady Roháček

9 A vy­hlásili po Jud­sku a po Jeruzaleme, aby donies­li Hos­podinovi dáv­ku Mojžiša, služob­níka Božieho, uloženú na Iz­raela na púšti.

Evanjelický

9 Po­tom rozh­lásili po Jud­sku a Jeruzaleme, aby prinášali Hos­podinovi daň, ktorú ustanovil Mojžiš, služob­ník Boží, Iz­raelu na púšti.

Ekumenický

9 Po­tom zverej­nili po Jud­sku a Jeruzaleme, aby sa od­vádzal Hos­podinovi po­platok, ktorý na púšti pre Iz­rael určil Boží služob­ník Mojžiš.

Bible21

9 V Jud­s­ku i v Je­ruzalémě dali pro­vo­lat, ať všich­ni při­ne­sou daň, kte­rou Boží služebník Mo­jžíš pře­depsal Iz­rae­li na pouš­ti.