Evanjelický2. Kronická24,26

2. Kronická 24:26

Proti nemu sa sprisahali: Zábád, syn Am­mónčan­ky Šimeáty, a Józábád, syn Moáb­ky Šim­ríty.


Verš v kontexte

25 Keď od neho od­išli, zanechali ho v ťažkej chorobe; vlast­ní služob­níci sa vzbúrili proti nemu pre krv syna kňaza Jójádu a za­bili ho na jeho lôžku. Keď zo­mrel, po­chovali ho v mes­te Dávidovom, nie však v kráľov­ských hroboch. 26 Proti nemu sa sprisahali: Zábád, syn Am­mónčan­ky Šimeáty, a Józábád, syn Moáb­ky Šim­ríty. 27 O jeho synoch, o množs­tve dane za neho a o zá­klad­nej oprave domu Božieho je na­písané vo Vý­klade knihy kráľov. Mies­to neho sa stal kráľom jeho syn Amac­ja.

späť na 2. Kronická, 24

Príbuzné preklady Roháček

26 A toto sú tí, ktorí sa spik­li proti ne­mu: Za­bad, syn Šimeaty Am­mon­skej, a Jehozabad, syn Šim­rity Moáb­skej.

Evanjelický

26 Proti nemu sa sprisahali: Zábád, syn Am­mónčan­ky Šimeáty, a Józábád, syn Moáb­ky Šim­ríty.

Ekumenický

26 Títo sa proti nemu vzbúrili: Zábad, syn Amónčan­ky Šimeat, a Józabad, syn Moábčan­ky Šim­rít.

Bible21

26 Spik­len­ci pro­ti ně­mu byli Za­bad, syn Amonky Ši­me­at, a Je­ho­zabad, syn Moábky Ši­mrít.