Evanjelický2. Kronická24,24

2. Kronická 24:24

Hoci sýr­ske voj­sko prišlo len s hŕs­t­kou mužov, Hos­podin im vy­dal do rúk veľmi veľké voj­sko, pre­tože opus­tili Hos­podina, Boha svojich ot­cov. Tak vy­konali súd nad Jóášom.


Verš v kontexte

23 Asi o rok vy­tiah­lo proti nemu sýr­ske voj­sko. Prenik­li do Jud­ska a Jeruzalema, vy­hubili všet­ky kniežatá ľudu a všet­ku svoju korisť po­slali kráľovi do Damas­ku. 24 Hoci sýr­ske voj­sko prišlo len s hŕs­t­kou mužov, Hos­podin im vy­dal do rúk veľmi veľké voj­sko, pre­tože opus­tili Hos­podina, Boha svojich ot­cov. Tak vy­konali súd nad Jóášom. 25 Keď od neho od­išli, zanechali ho v ťažkej chorobe; vlast­ní služob­níci sa vzbúrili proti nemu pre krv syna kňaza Jójádu a za­bili ho na jeho lôžku. Keď zo­mrel, po­chovali ho v mes­te Dávidovom, nie však v kráľov­ských hroboch.

späť na 2. Kronická, 24

Príbuzné preklady Roháček

24 Lebo hoci v malom počte mužov prišlo sýr­ske voj­sko, Hos­podin jed­nako vydal do ich ruky veľmi veliké voj­sko, pre­tože opus­tili Hos­podina, Boha svojich ot­cov, a nad Jo­asom vy­konali súdy.

Evanjelický

24 Hoci sýr­ske voj­sko prišlo len s hŕs­t­kou mužov, Hos­podin im vy­dal do rúk veľmi veľké voj­sko, pre­tože opus­tili Hos­podina, Boha svojich ot­cov. Tak vy­konali súd nad Jóášom.

Ekumenický

24 Hoci sýr­ske voj­sko prišlo len so skrom­ným počtom mužov, Hos­podin im vy­dal do moci oveľa väčšie voj­sko. To pre­to, že opus­tili Hos­podina, Boha svojich ot­cov. Tak vy­konali súd nad Jóašom.

Bible21

24 Ara­mej­ské voj­sko sice při­táh­lo v malém poč­tu, ale Hos­po­din jim vy­dal do ru­kou voj­sko mno­hem větší, pro­tože Juda opustil Hos­po­di­na, Boha svých ot­ců. Když Jo­aše jaksepa­tří po­tre­sta­li,