Evanjelický2. Kronická24,23

2. Kronická 24:23

Asi o rok vy­tiah­lo proti nemu sýr­ske voj­sko. Prenik­li do Jud­ska a Jeruzalema, vy­hubili všet­ky kniežatá ľudu a všet­ku svoju korisť po­slali kráľovi do Damas­ku.


Verš v kontexte

22 Kráľ Jóáš si ne­spomenul na priazeň, ktorú mu pre­ukázal jeho otec Jójáda, a za­vraždil mu syna. Keď syn umieral, po­vedal: Nech Hos­podin po­hliad­ne na to a nech to po­mstí! 23 Asi o rok vy­tiah­lo proti nemu sýr­ske voj­sko. Prenik­li do Jud­ska a Jeruzalema, vy­hubili všet­ky kniežatá ľudu a všet­ku svoju korisť po­slali kráľovi do Damas­ku. 24 Hoci sýr­ske voj­sko prišlo len s hŕs­t­kou mužov, Hos­podin im vy­dal do rúk veľmi veľké voj­sko, pre­tože opus­tili Hos­podina, Boha svojich ot­cov. Tak vy­konali súd nad Jóášom.

späť na 2. Kronická, 24

Príbuzné preklady Roháček

23 A stalo sa na kon­ci roka, že prišlo hore proti nemu sýr­ske voj­sko, a prišli do Jud­ska a do Jeruzalema a za­hubili všet­ky kniežatá ľudu z ľudu, a všet­ko to, čo ukoristili u nich, po­slali kráľovi Damašku.

Evanjelický

23 Asi o rok vy­tiah­lo proti nemu sýr­ske voj­sko. Prenik­li do Jud­ska a Jeruzalema, vy­hubili všet­ky kniežatá ľudu a všet­ku svoju korisť po­slali kráľovi do Damas­ku.

Ekumenický

23 Asi o rok vy­tiah­lo proti nemu sýr­ske voj­sko. Vtrh­lo do Jud­ska a Jeruzalema, vy­hubilo medzi ľudom všet­kých jeho hod­nos­tárov a všet­ku korisť po­slali kráľovi do Damas­ku.

Bible21

23 Než se rok s rokem sešel, vy­táh­lo pro­ti Jo­ašovi ara­mej­ské voj­sko. Vtrh­li do Jud­s­ka i do Je­ruzalé­ma a po­bi­li všech­ny je­jich ve­li­te­le. Veške­rou kořist ode­s­la­li da­mašské­mu krá­li.