Evanjelický2. Kronická24,22

2. Kronická 24:22

Kráľ Jóáš si ne­spomenul na priazeň, ktorú mu pre­ukázal jeho otec Jójáda, a za­vraždil mu syna. Keď syn umieral, po­vedal: Nech Hos­podin po­hliad­ne na to a nech to po­mstí!


Verš v kontexte

21 Vzbúrili sa však proti nemu a na kráľov roz­kaz ho na ná­dvorí domu Hos­podinov­ho ukameňovali. 22 Kráľ Jóáš si ne­spomenul na priazeň, ktorú mu pre­ukázal jeho otec Jójáda, a za­vraždil mu syna. Keď syn umieral, po­vedal: Nech Hos­podin po­hliad­ne na to a nech to po­mstí! 23 Asi o rok vy­tiah­lo proti nemu sýr­ske voj­sko. Prenik­li do Jud­ska a Jeruzalema, vy­hubili všet­ky kniežatá ľudu a všet­ku svoju korisť po­slali kráľovi do Damas­ku.

späť na 2. Kronická, 24

Príbuzné preklady Roháček

22 A ne­pamätal kráľ Joas na milo­sr­den­stvo, ktoré mu učinil Jehojada, jeho otec, ale za­vraždil jeho syna. A keď zomieral, po­vedal: Nech po­hliad­ne Hos­podin a nech vy­hľadá!

Evanjelický

22 Kráľ Jóáš si ne­spomenul na priazeň, ktorú mu pre­ukázal jeho otec Jójáda, a za­vraždil mu syna. Keď syn umieral, po­vedal: Nech Hos­podin po­hliad­ne na to a nech to po­mstí!

Ekumenický

22 Kráľ Jóaš za­budol na dob­ro­denie, ktoré mu pre­ukázal Zekar­jov otec Jójada a za­vraždil mu syna. Ten, keď umieral, zvolal: Nech na to Hos­podin po­hliad­ne a od­platí!

Bible21

22 Král Jo­aš ne­pa­ma­toval na od­danost, kte­rou mu pro­kazoval Za­cha­ri­ášův otec Jo­ja­da, a za­vraž­dil jeho sy­na. Ten, když umíral, ře­kl: „Hos­po­din to vi­dí a zúčtuje.“