Evanjelický2. Kronická24,21

2. Kronická 24:21

Vzbúrili sa však proti nemu a na kráľov roz­kaz ho na ná­dvorí domu Hos­podinov­ho ukameňovali.


Verš v kontexte

20 Ale Duch Boží nad­chol Zechar­ju, syna kňaza Jójádu, ktorý si za­stal pred ľud a po­vedal mu: Tak­to vraví Boh: Prečo pre­stupujete pri­kázania Hos­podinove? Nebude sa vám dob­re vodiť. Pre­tože ste opus­tili Hos­podina, i On opus­til vás. 21 Vzbúrili sa však proti nemu a na kráľov roz­kaz ho na ná­dvorí domu Hos­podinov­ho ukameňovali. 22 Kráľ Jóáš si ne­spomenul na priazeň, ktorú mu pre­ukázal jeho otec Jójáda, a za­vraždil mu syna. Keď syn umieral, po­vedal: Nech Hos­podin po­hliad­ne na to a nech to po­mstí!

späť na 2. Kronická, 24

Príbuzné preklady Roháček

21 vzbúrili sa proti nemu a ukameňovali ho na roz­kaz kráľov vo dvore domu Hos­podinov­ho.

Evanjelický

21 Vzbúrili sa však proti nemu a na kráľov roz­kaz ho na ná­dvorí domu Hos­podinov­ho ukameňovali.

Ekumenický

21 Vzbúrili sa však proti nemu a na kráľov príkaz ho na ná­dvorí Hos­podinov­ho domu ukameňovali.

Bible21

21 Oni se ale pro­ti ně­mu spik­li a na králův roz­kaz ho na nádvoří Hos­po­di­nova chrá­mu uka­menova­li.